Български зъболекарски съюз

Обнародвана е Конвенция Минамата, касаеща употребата на дентална амалгама - ДВ, брой: 61/28.7.2017 г.

2017-07-31 10:39:34

В Държавен вестник, бр. 61/28.07.2017 г. е обнародвана Конвенция Минамата относно живака (ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 2 септември 2016 г. – ДВ, бр. 71 от 2016 г. В сила за Република България от 16 авуст 2017 г.), касаеща употребата на дентална амалгама. По-долу можете да намерите Конвенцията. Обръщаме ви внимание на стр. 29, касаеща денталната амалгама.

Конвенция Минамата относно живака - обнародвана в ДВ, бр. 61/28.07.2017 г.

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение