Български зъболекарски съюз

Кореспонденция с институциите относно изслушване на управителя на НЗОК в КЗ на 44 НС от 18.05.2017 г.

2017-05-23 17:40:41

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ                                                                       Дата: 22.05.2017 г.

Вх. № КЗ-730-00-2                                                                                          Изх. № 349

ПОЛУЧЕНО НА 23.05.2017 г.


До:                  Д-р Даниела Дариткова

                        Председател

                        Комисия по здравеопазването

                        44-то Народно събрание на Република България

 

До:                  Членовете на

                        Комисия по здравеопазването

                        44-то Народно събрание на Република България

 

 

Относно:        Прилагането на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и незабавно започване на преговорния процес между БЗС и НЗОК за разписване на Анекс към НРД 2017 г. за включване в пакета за дентални дейности на новата дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или цялостно обеззъбени възрастни над 65 години.

 

 

Уважаема д-р Дариткова,

Уважаеми членове на Комисията по здравеопазването,

 

На първото проведено заседание на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание на Република България в нарочна точка от дневния ред, по време на своето изслушване и като отговор на зададени към него въпроси в частта дентална медицина по Национален рамков договор 2017 г., д-р Глинка Комитов си позволи да представи на Вашето внимание следните неистини:

1. Отложените плащания за 2016 г. в размер на 14 444 670 лв. не съставляват плащане от заложените в бюджет 2017 г. плащания за дентална дейност в размер на 147 000 000 лв. Като факт прилагам писмо, подписано лично от д-р Глинка Комитов до Български зъболекарски съюз и решение на Надзорния съвет на НЗОК от 20.12.2016 г.

2. По въпроса за въвеждане с Анекс на допълнителна дейност към НРД 2017 г., свързана с обнародваната в Държавен вестник, брой: 37, от дата 9.5.2017 г.:

„Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 24 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2016 г.)

§ 1. В приложение № 3 към чл. 1, ал. 1 „Дентална извънболнична медицинска помощ“, част III се създава т. В:

„В. Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или цялостно обеззъбени възрастни над 65 години.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Наредбата влиза в сила от:

1. 1 юли 2017 г. – за дейностите по отношение на възрастни над 75 години;

2. 1 януари 2018 г. – за дейностите по отношение на възрастни от 70 до 74 години включително;

3. 1 юни 2018 г. – за дейностите по отношение на възрастни от 65 до 69 години включително.”,

Ви информираме, че Комисията по рамково договаряне (КРД) на Българския зъболекарски съюз, след провеждане на среща със заместник министър-председателя по социални политики и министър на здравеопазването в служебния кабинет с министър-председател, проф. Огнян Герджиков, д-р Илко Семерджиев, на 21.12.2016 г. е направила всичко, което е възможно, за да може тази дейност и този Анекс да бъдат изработени, приети от Конгреса на БЗС, качени за обществено обсъждане на сайта на НЗОК и приети в зависимост от сроковете, залегнали в самия документ.

            Приложено Ви изпращаме цялата кореспонденция, както и част от стенограма, публикувана на сайта на НЗОК, от заседание на Надзорния съвет, провело се на 27.03.2017 г.

            Към всичко това можем да добавим следното:

            Предвид прекратяване мандата на служебния кабинет и избор от 44-то Народното събрание на Република България на редовно правителство, председателя на БЗС, д-р Борислав Миланов, се обърна към вече бившия заместник министър-председател по социални политики и министър на здравеопазването в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков, д-р Илко Семерджиев, с молба да представи цялата фактология относно това негово предложение. Приложено Ви изпращаме отговора на д-р Семерджиев, адресиран до д-р Миланов, като председател на Управителния съвет на БЗС, който с негово позволение е публикуван в интернет пространството на следния адрес: http://www.glasove.com/categories/na-fokus/news/nzok-skandalno-otkazva-da-finansira-zybno-protezirane-na-vyzrastni-hora-vypreki-dogovor-i-osigureno-finansirane.

По наше скромно мнение, представените от него данни дават широко поле за размисъл относно начина на финансиране на всички дейности по Наредба 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и прогнозно разпределение на резерва на НЗОК.

Искрено се надяваме, че всичко изложено в това писмо ще бъде спешно взето предвид при предстоящи обсъждания, взимане на решение и конкретни действия от страна на всички фактори, отговорни за  здравеопазването в Република България.

 

Приложения:

1. Копие на писмо от д-р Глинка Комитов до председателя на БЗС с изх. № 17-02-29/27.12.2016 г. и решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-169/20.12.2016 г.

2. Копие на писмо от председателя и главния секретар на УС на БЗС с изх. № 170/22.03.2017 г. до членовете на УС на БЗС след проведена среща на 21.03.2017 г. в Министерството на здравеопазването.

3. Копие на писмо от председателя и главния секретар на УС на БЗС с изх. № 174/23.03.2017 г. до членовете на УС на БЗС след проведено заседание на Комисията по рамково договаряне на 23.03.2017 г.

4. Копие на писмо от БЗС с изх. № 175/23.03.2017 г. до председателя на Надзорния съвет на НЗОК и до управителя на НЗОК с входящи номера от деловодствата на НС на НЗОК и от НЗОК.

5. Копие на писмо от БЗС с изх. № 184/28.03.2017 г. до министъра на здравеопазването в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков, д-р Илко Семерджиев и приложения към писмото.

6. Копие на писмо от председателя на УС на БЗС с изх. №  207/10.04.2017 г. до членовете на УС на БЗС и извадка от стенограма на Надзорния съвет на НЗОК от заседание на 27.03.2017 г., публикувана на сайта на НЗОК.

7. Копие на писмо с изх. № 62-00-28/19.04.2017 г. от доц. Атанас Кундуржиев, зам.-министър на здравеопазването в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков, с приложени проекти на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. и мотиви към нея.

8. Копие на писмо от председателя на БЗС с изх. № 219/19.04.2017 г. до доц. Атанас Кундурджиев.

9. Копие на становище на БЗС с изх. № 233/27.04.2017 г. до д-р Илко Семерджиев и доц. Атанас Кундурджиев относно проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

10. Копие на писмо от БЗС  до председателя, членовете на НС на НЗОК и до управителя на НЗОК с изх. № 276/10.05.2017 г. и входящи номера от деловодствата на НС на НЗОК и от НЗОК относно определена от страна на УС на БЗС комисия за водене на преговори с НЗОК за изработване на Анекс към НРД 2017 г.

11. Копие на писмо от проф. д-р Андон Филчев, национален консултант по протетична дентална медицина до д-р Глинка Комитов и приложение към него.

12. Копие на писмо с вх. № 313/20.05.2017 г. от д-р Илко Семерджиев, заместник министър-председател по социални политики и министър на здравеопазването в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков до председателя на УС на БЗС.

С уважение:                                  

Д-р Борислав Миланов                                                     Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС                                              Главен секретар на УС на БЗС

 

Писма със същото съдържание са входирани и в следните институции:

Министерство на здравеопазването - вх. №62-00-37/23.05.2017 г.

- Проф. Николай Петров - министър на здравеопазването

- Д-р Мирослав Ненков - зам.-министър на здравеопазването

- Маг.-фарм. Лидия Нейчева - зам.-министър на здравеопазването

- Г-жа Светлана Йорданова - зам.-министър на здравеопазването

 

Министерство на финансите - вх. № 62-00-11/23.05.2017 г.

- Г-н Владислав Горанов - министър на финансите

- Г-н Кирил Ананиев - зам.-министър на финансите

 

Министерски съвет - вх. № 08.02-28/23.05.2017 г.

- Г-н Бойко Борисов - министър-председател на Р България

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение